Skargi PIP

Kontrole PIP po skargach pracowników

40 proc. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona po skargach pracowników

Skargi złożone przez pracowników były powodem około 40 procent przeprowadzonych przez PIP (Państwową Inspekcję Pracy) kontroli – wynika ze sprawozdania PIP za rok 2022. Inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 32,2 proc. z nich. Natomiast z obszaru skarg dotyczących warunków pracy, za zasadne uznano aż 39,6 proc. zarzutów. Ryzyko kontroli PIP to nie jedyny powód, dla którego warto słuchać głosu pracowników, szczególnie w obszarze związanym z ich bezpieczeństwem.

Kontrola PIP

Jak wynika ze sprawozdania z działalności PIP Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2022, złożonego w Sejmie w czerwcu 2023 r. (druk sejmowy nr 3435), w ogólnej liczbie 87 510 problemów skargowych PIP Państwowa Inspekcja Pracy uznała za zasadne 27 895, za bezzasadne – 26 203 skarg, a niemożliwe do ustalenia 30 193. Co istotne, to zarzuty stawiane wobec pracodawców przez samych pracowników zyskiwały najczęściej potwierdzenie w ramach procedur realizowanych przez przedstawicieli Inspekcji.

– Dane te potwierdzają, że pracownicy zleceniobiorcy mają wiedzę o tym, jak funkcjonuje organizacja. Nie powinno to stanowić zdziwienia. To też jednak wyraźny sygnał dla pracodawców, jak ważny jest dialog z pracownikami. Zwłaszcza, że część zgłoszonych i uznanych za zasadne problemów nie powinno stanowić kontrowersji, a ich wyeliminowanie nie wymaga od pracodawców skomplikowanych zmian. Pozwala zaś uniknąć straty czasu i kosztów w wyniku kontroli PIP.

Skargi na warunki pracy
Przedmiotem skarg z zakresu warunków pracy były przede wszystkim: niedostosowanie pomieszczeń do rodzaju wykonywanych prac oraz liczby pracowników i czasu ich przebywania, niewłaściwa temperatura w pomieszczeniach pracy (za niska), brak lub złe niewłaściwie przeprowadzone szkolenia BHP, brak lub nieodpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Błędem jest zakładanie, że skarga pracownika wynika ze złej woli lub chęci zaszkodzenia pracodawcy. W kontekście przytoczonego podłoża skarg można raczej wnioskować, że są wyrazem obawy o bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania obowiązków, chęcią zwrócenia uwagi pracodawcy na konieczność większej dbałości o ochronę zdrowia i życia osób zatrudnionych.
Natomiast wielu pracowników zgłasza się do Państwowej Inspekcji Pracy zanim zasygnalizuje nieprawidłowości pracodawcy. Przyczyny są często indywidualne, ale mogą wynikać z braku wewnętrznych procedur w organizacji lub zaufania do ich skuteczności.

Wewnętrzny system sygnalizowania problemów – wad.


Aby uniknąć podobnych sytuacji specjaliści doradzają stworzenie transparentnego systemu wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości i rozpatrywania skarg. Powinni w nim uczestniczyć menedżerowie oraz cieszący się szacunkiem wśród pracowników ich przedstawiciele. Duże znaczenie ma również przejrzyste komunikowanie rezultatów konkretnych sygnałów. – W interesie przedsiębiorcy jest jak najszybsze wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości mogących stać się przedmiotem kontroli PIP. Celem nie jest samo uniknięcie postępowania kontrolnego i ewentualnych kar, ale utrzymanie prawidłowych warunków pracy, motywacji pracowników, a przede wszystkich wdrożenie i egzekwowanie zasad BHP, co przede wszystkim pozwoli na uniknięcie wypadków przy pracy. Zaniedbywanie tych kwestii rodzi poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Może także odbić się na wizerunku pracodawcy i efektywności pracy, co wpłynie na wyniki organizacji.

Najistotniejszym krokiem w dbałości o BHP jest zapewnienie wszechstronnej kompleksowości i holistycznego podejścia. Pojęcie to obejmuje nie tylko eliminację luk czy braków, lecz również zagwarantowanie terminowości oraz jakości, na przykład w zakresie przeprowadzanych szkoleń. Dlatego też pracodawcy często korzystają z kompleksowej obsługi BHP zapewnianej przez ekspertów ds. bezpieczeństwa, aby zagwarantować skuteczne wdrożenie wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz terminową realizację wszystkich działań związanych z ochroną zdrowia i życia na miejscu pracy.

Usługa kompleksowej obsługi BHP obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych, dostosowanych do specyfiki firmy i ryzyka występującego na stanowiskach pracy, po ocenę ryzyka zawodowego, identyfikację zagrożeń oraz zalecenie i wybór odpowiednich środków ochrony. Dodatkowo, eksperci ds. bezpieczeństwa pracy regularnie przeprowadzają audyty monitorujące warunki pracy, dbając o ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz pomagają w przygotowaniu i aktualizacji niezbędnej dokumentacji, takiej jak instrukcje bhp, instrukcje stanowiskowe czy plany ewakuacyjne. Pomagają też w doborze odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewniając pracownikom nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort podczas wykonywania ich obowiązków.


Buduj dochodowe przedsiębiorstwo a nam przekaż sprawy bezpieczeństwa i szkoleń.

Zaufali nam

Mapa strony oferta

Opieka BHP – Zatrudnij inspektora BHP do swojej firmy

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – sprawdź zanim dojdzie do pożaru i braku wypłacenia ubezpieczenia.

Doradztwo – kontrola Inspekcji pracy – spodziewasz się kontroli PIP – skontaktuj się z nami – dostosujemy zakład do wymogów prawnych.

Księga HACCP – obowiązkowy dokument w gastronomii.

Program Zapewnienia Jakości – obowiązkowy dokument przy pracach energetycznych.

Protokół wypadkowy – przy wystąpieniu wypadku w pracy pracodawca jest zobowiązany do opracowania protokołu powypadkowego. Zleć to nam.

Przegląd gaśnic – zleć nam przeprowadzenie przeglądu gaśnic min raz w roku.

Pomiary oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – obowiązkiem pracodawcy jest zlecić przeprowadzenie pomiaru oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. Na przykład na stanowiskach biurowych minimalna ilość lux wynosi 500.

IBWR – najważniejszy dokument bezpieczeństwa na budowie – zleć to nam.

Ocena ryzyka zawodowego – dokument obowiązkowy dla każdego stanowiska pracy.

Plan Bioz – jeden z najważniejszych dokumentów bezpieczeństwa na budowie.

Mapa strony szkolenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *