Instruktor
Zespół BHP
Kategorie
Reviews
Rating

Na temat tego kursu

Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b KP pracodawca jest zobowiązany aby wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Celem szkolenia jest przygotowanie osoby wyznaczonej przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów w miejscu pracy z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku (jeżeli jest wymagana), w zakresie zgodnym z Kodeksem Pracy. Szkolenie dedykowane jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w miejscu pracy. Łączny czas szkolenia to 5 godzin zajęć teoretycznych. Ramowy program szkolenia:
  • Przepisy prawa normujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
  • Warunki oraz sposoby ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz warunków technicznych obiektu.
  • Źródła powstawania oraz potencjalne drogi rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie.
  • Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, w tym alarmowanie służb ratowniczych.
  • Podręczny sprzęt gaśniczy ? budowa oraz zasady jego użycia w tym czasookresy poddawania go przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż.
  • Hydranty wewnętrzne oraz inne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe- budowa oraz zasady ich użycia,  w tym terminy  poddawania ich przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż.
  • Ewakuacja? warunki oraz zasady ewakuacja osób z obiektu oraz czasookresy próbnych ewakuacji.
Zapraszamy.

zaufali nam

PPOŻ

4

4 filmy/ów
film: Ochrona przeciwpożarowa – organizacja ochrony przeciwpożarowej
5.27 min
film: Ochrona przeciwpożarowa – przyczyny pożarów oraz zapobieganie
12.43 min
film: Ochrona przeciwpożarowa – środki gaśnicze
13.25 min
film: Ochrona przeciwpożarowa – zachowanie w przypadku pożaru
19.37 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Ochrona przeciwpożarowa – test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars