Postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy

Za wypadek przy pracy uznawane jest każde zdarzenie, które nastąpiło w sposób nagły oraz było wywołane przyczyną zewnętrzną. Konsekwencją takiego zdarzenia może być uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć pracownika. Jeśli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, wtedy poszkodowanemu należy się odszkodowanie, a na pracodawcy ciąży obowiązek wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. 

Zawiadomienie o wypadku przy pracy jest dla pracodawcy podstawą do wszczęcia szeregu działań, które nakłada na niego Kodeks pracy. Obowiązki te są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji umieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy.

Każdy pracodawca w momencie, gdy otrzyma od pracownika zgłoszenie o wypadku przy pracy, musi podjąć kilka czynności. Należą do nich m.in. działania eliminujące zagrożenie, udzielenie pomocy poszkodowanym, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz powołanie komisji powypadkowej. Wszelkie koszty związane z postępowaniem powypadkowym ponosi podmiot zatrudniający.

 

ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYPADKU

Pracodawca lub inni pracownicy, którzy byli w miejscu wypadku, są zobowiązani do podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, a także do zapewnienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Miejsce, w którym doszło do wypadku, powinno zostać zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, a także przed uruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku ze zdarzeniem. Zgodę na uruchomienie urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca. Ma to miejsce po uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, gdy zostały już wykonane oględziny miejsca zdarzenia oraz po sporządzeniu dokumentacji, jeśli taka jest potrzebna. Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zgoda taka może być udzielona przez inspektora pracy w porozumieniu z prokuratorem.

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 

Protokół powypadkowy sporządza zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Komisja ma na sporządzenie dokumentacji 14 dni od daty zdarzenia. Wypełniony protokół wypadku przy pracy zatwierdza pracodawca. Wcześniej powinien zapoznać się z jego treścią poszkodowany. Jeśli osoba ta wnosi zastrzeżenia, komisja ma obowiązek uzupełnić protokół i musi wyjaśnić wątpliwości.

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy. Dokumenty powypadkowe (protokół oraz inną dokumentację związaną z wypadkiem) należy przechowywać przez okres 10 lat.

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY

Statystyczną kartę wypadku przy pracy sporządza się na podstawie zatwierdzonego przez pracodawcę protokołu powypadkowego, a następnie przekazuje do GUS. Część I karty wypełnia się na podstawie zawartych w załączniku numer 2 objaśnieniach w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia protokołu, a część II w takim czasie, aby został zachowany termin przewidziany na przekazanie karty do GUS. Należy przekazać ją do GUS w formie elektronicznej (zatrudniający do 5 pracowników mogą również wysłać ją w wersji papierowej) w następującym terminie:

  1. część I karty powinna być przekazana w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu zatwierdzenia protokołu powypadkowego;
  2. część II (uzupełniająca) powinna być przekazana w terminie do 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu.