Pielęgniarki domagają się lepszej ochrony przed zranieniami.

W Polsce co roku dochodzi do około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Zdaniem organizacji reprezentujących środowisko pielęgniarskie, szansą na ograniczenie tego zjawiska jest zmiana standardów akredytacyjnych i wprowadzenie minimalnego poziomu ilościowego bezpiecznego sprzętu w placówce. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej – skierowały w tej sprawie apel do ministra zdrowia.

Jak informują, apel powstał w reakcji na wyniki badania ?Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach?. Jak piszą jego autorzy, pomimo obowiązku zgłaszania zranień, aż 40 proc. personelu tego nie robi. A tymczasem z danych WHO wynika, że 37 proc. zakażeń WZW typu B, 39 proc. WZW typu C oraz 4,4 proc. HIV rozpoznawanych wśród personelu medycznego jest spowodowanych zakłuciami sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. – Problemem jest nie tylko częsta liczba zakłuć, ale także niezgłaszanie informacji o ekspozycji i niestosowanie się do odpowiednich procedur. Badanie wykazało, że im dłuższy staż pracy, a tym samym większa świadomość zagrożenia, tym częściej zgłaszane są wypadki zakłuć i zranień ? zranienie zgłasza 70 proc. osób powyżej 50 roku życia, w porównaniu do 44 proc. w wieku 22-35 lat.

Autorzy apelu przypominają, że kwestie bezpieczeństwa wykonywania pracy przez pracowników ochrony zdrowia zostały określone Dyrektywą Rady 2010/32/UE dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, która została wprowadzona do krajowego porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z dnia 19.06.2013 r. poz. 969).

Eksperci podkreślają również konieczność wprowadzenia elektronicznej rejestracji zakłuć i zranień, uproszczenie procedury zgłaszania, jak również standaryzację rejestracji, raportowania oraz kontroli systemów zakłuć i zranień sprzętem medycznym, w tym utworzenie Centralnej Bazy danych o zranieniach i zakłuciach. – Zatrważające dane z polskich szpitali są dowodem na to, że wspólne działania w kierunku wprowadzenia rozwiązań systemowych są konieczne. Bezpieczna pielęgniarka to bezpieczny pacjent.