Mierzenie temperatury pracowników

Mierzenie temperatury pracownikom, a podstawy prawne — ART. 9 RODO i ART. 221 Kodeksu Pracy

Pracodawcy motywują pomysł mierzenia temperatury tym, że chcą chronić zdrowie pracowników oraz utrzymać ciągłość ruchu w zakładzie pracy. W czasie epidemii wprowadzenie profilaktyki Covid-19 jest jak najbardziej zrozumiałe, natomiast w polskim prawie brakuje przepisu, który jasno określa, że takie działanie jest dozwolone. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 12 marca wydał następującą opinię „Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem”. Nie rozwiała ona wszystkich obaw pracodawców. Kwestia jest problematyczna, ponieważ zgodnie z motywem 35 preambuły RODO — pomiar temperatury stanowi informację o stanie zdrowia pracownika, czyli zaliczamy go do dodatkowo chronionych danych wrażliwych, opisanych w art. 9 RODO. Katalog informacji i danych osobowych pracowników, które pracodawca może przetwarzać, widnieje w art. 221 Kodeksu pracy. Według kodeksu informacje o stanie zdrowia podwładnych pracodawcy mogą przetwarzać, ale jedynie wtedy, kiedy pracownicy podają je dobrowolnie i z własnej inicjatywy. Pracownik może więc odmówić lub mierzyć temperaturę samodzielnie, a pracodawca nie powinien go do niczego przymuszać.

Pracodawcy, którzy zdecydowali się na kontynuowanie działalności w czasie epidemii stoją przed sporym dylematem. Z jednej strony zgodnie art. 207 § 2 Kodeksu pracy, powinni chronić zdrowie i życie swoich pracowników, z drugiej mogą obawiać się kar nałożonych przez UODO. Co ciekawe, w wielu zakładach pracy same związki zawodowe wystąpiły z inicjatywą mierzenia temperatury. Świadczy to o tym, że pracownicy rozumieją, jak ważna jest profilaktyka i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Rzecznik Praw Obywatelskich w obwieszczeniu z dnia 29 kwietnia zwrócił uwagę na to, że art. 31 ust. 3 Konstytucji dopuszcza ograniczenie w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw, jeśli jest to konieczne dla ochrony zdrowia. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, że w tym wyjątkowym czasie epidemii mierzenie temperatury pracownikom jest dopuszczalne. Dodatkowo pracodawca może powołać się na swój obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków, również w przypadku gości czy innych, niezatrudnionych osób odwiedzających zakład pracy.