Nowe przepisy dotyczące osób pracujących przy komputerze już obowiązują

Pracodawcy mają 6 mc na wdrożenie zmian

Od piątku, 17 listopada 2023 r., obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe „praca przy komputerze”. Pracodawcy mają sześć miesięcy (6) na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określone w znowelizowanym rozporządzeniu MRiPS. Dotyczy to jednak tylko stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada 2023 r.

Dla większości pracodawców nowe brzmienie rozporządzenia będzie wiązało się z koniecznością zakupu dodatkowego wyposażenia/narzędzi dla pracowników.

Zgodnie z treścią rozporządzenia zmianie ulega definicja  stanowiska pracy.

Od teraz będzie ono definiowane jako przestrzeń pracy z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem, a także opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty i podnóżkiem.

Pracodawca decyduje jaki sprzęt zostanie zakupiony na stanowisko pracy pracownika, więc jeżeli pracodawca przydzieli pracownikowi podstawkę lub monitor, nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków pracownika o przydzielenie innego sprzętu niż ten już otrzymany. Inaczej jest natomiast w przypadku podnóżka i uchwytu na dokumenty, gdy przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów. W tych przypadkach pracodawca będzie musiał na życzenie pracownika wyposażyć go w podnóżek oraz w uchwyt na dokumenty posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.

Podstawka pod laptop albo monitor stacjonarny
Zgodnie z minimalnymi wymaganiami BHP oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Istotne jest, że nowe wymagania zawarte w rozporządzeniu obejmują również stanowiska pracy zdalnej. W przypadku, gdy zgodnie z poczynionymi przez strony umowy o pracę ustaleniami pracownik korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu pracy zdalnej z własnego monitora, to zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeśli jest to narzędzie niezbędne do wykonywania pracy, należy uwzględnić taki fakt w ramach wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu z tytułu wykonywania pracy zdalnej

Regulowane podłokietniki i szkła kontaktowe korygujące wzrok
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, krzesła użytkowane przez pracowników muszą posiadać regulowane podłokietniki. Wcześniejsza wersja rozporządzenia nie przewidywała takiego wymogu. 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Efektem takiej profilaktycznej opieki zdrowotnej może być zalecenie lekarskie w zakresie korekcji narządu wzroku. Dotychczasowe przepisy bezpośrednio wskazywały na obowiązek zakupienia jedynie okularów korekcyjnych. Nowe rozporządzenie dodaje dodatkową opcję w zakresie korekcji wzroku poprzez korzystanie ze szkieł kontaktowych.

– Wątpliwości budzi jednak to, jak w praktyce będzie wyglądała kwestia decyzji o tym, czy pracownik ma prawo do okularów, czy szkieł kontaktowych. Można uznać, że w pierwszej kolejności zazwyczaj będzie o tym decydował lekarz. Jeżeli ten nie uzna, że szkła kontaktowe są niezbędne (i wskaże na konieczność zapewnienia okularów) decyzja, czy uznać wniosek pracownika o zapewnienie dofinasowania szkieł kontaktowych będzie należała do pracodawcy.

W treści rozporządzenia nie określono wysokości kwoty dofinansowania na zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, nie wskazano również na częstotliwość dofinansowania, zatem ostateczna regulacja w tym przedmiocie będzie wynikała zazwyczaj z regulaminu funkcjonującego u danego pracodawcy.


Obowiązek informacyjny
W związku ze zmianami wprowadzanymi przez rozporządzenie prawdopodobnie niezbędna będzie również aktualizacja informacji o warunkach wykonywania pracy zdalnej oraz aktualizacja oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania. Pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracownika o nowych wymaganiach, jakie ma spełniać stanowisko pracy i odebrać oświadczenie od pracownika, iż miejsce pracy zdalnej spełnia wymagania BHP.

Buduj dochodowe przedsiębiorstwo a nam przekaż sprawy bezpieczeństwa i szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *