Więcej czasu na uaktualnienie badań okresowych pracowników

Z obecnych 60 do 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, albu stanu epidemii, rząd chce wydłużyć okres, w jakim pracodawcy i pracownicy będą mieli obowiązek uaktualnienia badań okreoswych.

 

 

 

Z obecnych 60 do 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, rząd chce wydłużyć okres, w jakim pracodawcy i pracownicy będą mieli obowiązek uaktualnienia badań okresowych. O 180 dni wydłużona zostanie też ważność badań okresowych i kontrolnych, które przestały być aktualne po 7 marca 2020 r. Propozycja została zgłoszona jako poprawka klubu PiS do projektu nowelizacji ustawy w sprawie COVID-19, nad którym pracuje Sejm.
Podziel się artykułem:
Kopiuj link
Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, popularnie zwanej ustawą w sprawie COVID-19 (druk sejmowy nr 704). W dodatkowym sprawozdaniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk sejmowy nr 709-A) zgłoszone zostały przez klub parlamentarny PiS dwie poprawki, których celem jest wydłużenie okresu, jaki po zakończeniu pandemii będą mieli przedsiębiorcy na uaktualnienie badań okresowych swoich pracowników.

Nie wiadomo jeszcze kiedy projekt będzie przedmiotem głosowania w Sejmie. 

Czytaj w LEX: Badania profilaktyczne pracowników w dobie koronawirusa >

O tym, że może być z tym problem już pisaliśmy. W tej sprawie interweniowały nawet organizacje przedsiębiorców, które z postulatem wydłużenia ustawowego terminu zwróciły się do strony rządowej. Pracodawcy obawiają się bowiem, że przedłużająca się pandemia COVID-19 spowoduje wydłużenie się kolejki pracowników, którzy te badania okresowe będą musieli zrobić. W efekcie pracodawcy i pracownicy mogą mieć problem z dotrzymaniem przewidzianego przez prawo terminu 60 dni na uaktualnienie badań. I właśnie temu mają zaradzić zgłoszone właśnie poprawki poselskie. 

Czytaj również: Wydłuża się kolejka pracowników do lekarzy medycyny pracy>>

Wydłużenie okresu na zrobienie badań i ważności samych badań
Taką propozycję zawiera poprawka nr 5 do projektu, w której proponuje się nowe brzmienie art. 12a ust. 2 i ust. 3. Zgodnie z propozycją posłów PiS, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

W przypadku zaś braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

Czytaj w LEX: Tryb i zasady przeprowadzania badań lekarskich >

Co ważne, orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza straci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten będzie mógł przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Czytaj w LEX: Środki ochrony pracowników w walce z koronawirusem >

Posłowie proponują też dodać do art. 12a ustawy nowy ust. 5, zgodnie z którym w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wydłużony zostanie termin na wykonanie wstępnego badania lekarskiego przez osoby zatrudniane na stanowisku pracy innym niż administracyjno-biurowe (o których mowa w art. 229 par. 11 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy) do 180 dni. Poprawka zakłada także, że wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Czytaj w LEX: Szkolenia bhp w dobie koronawirusa >

Druga z poprawek PiS (nr 53) przewiduje natomiast zmianę przepisu przedłużającego ważność orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, czyli art. 31m ust. 1 ustawy w sprawie COVID-19. Zgodnie z propozycją, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/badania-okresowe-do-ilu-dni-zostanie-wydluzony-okres-na,504612.html