Nowe wytyczne dla biur

Na stronie Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane wytyczne dla biur opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia.

Wytyczne dla organizacji pracy w biurach

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom


1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, albo choroby zakaźnej nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
2. Zapewnienie pracownikom zachowania bezpiecznej 1,5-metrowej odległości.
3. Spotkania i narady wewnętrzne, a także spotkania z kontrahentami, jeśli są niezbędne, powinny trwać możliwie krótko i być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach. Należy zachować, bezpieczny dystans między pracownikiem i klientem/kontrahentem, wynoszący min 2 m.
4. Zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe) lub preparaty do dezynfekcji rąk.
5. Konieczność codziennej dezynfekcji powierzchni wspólnych, a także telefonów/krótkofalówek (i innych środków komunikacji zdalnej)/domofonów/ cyferblatów (np. w mikrofalówce, ekspresie do kawy).
6. Zwiększanie świadomości dotyczącej postępowania w trakcie epidemii, przede wszystkim w zakresie regularnego mycia i dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, przed spożywaniem posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety.
7. Podczas posiłku zaleca się korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych. Po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do kosza na śmieci

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni biurowej.

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla pracowników w obszarze: wejścia, wyjścia, pomieszczeń socjalnych.
2. Przestrzeganie zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
3. Podzielenie zmian pracowników, jeśli umożliwia to charakter wykonywanych obowiązków, w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym momencie tak, aby osoby blisko siebie siedzące mijały się ze sobą w określonych odstępach czasowych (rekomendowana praca zdalna przez pracowników, jeśli jest taka możliwość bądź wymiana naprzemienna w celu ograniczenia kontaktu).
4. Wyznaczenie na podłodze w częściach wspólnych takich jak: hole windowe, windy, przed wejściem do budynku, w jadalniach, pomieszczeniach kuchennych stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między pracownikami.
5. Umieszczenie przy umywalkach, zlewach instrukcji mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
6. Gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod takich jak: telefon komórkowy, e-mail, komunikatory internetowe lub radio.
7. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i godzin rozpoczęcia pracy).
8. Konieczność dezynfekcji elementów używanych w pomieszczeniu socjalnym (tj. kuchni), powinna odbywać się przez każdego pracownika chcącego z niej uprzednio skorzystać, tj. wytarcie blatu stołu, oparcia krzesła, przycisków sprzętu AGD środkiem do dezynfekcji przedmiotów i ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniu.
9. Mycie naczyń w zmywarkach w temperaturze co najmniej 60 stopni C lub używanie wyłącznie własnych sztućców, kubków, talerzy.
10. Ustalenie częstego sprzątania pomieszczeń socjalnych, WC, dezynfekcji przycisków wind, klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów często i wspólnie używanych.
11. Zdezynfekowanie rąk przed jak i po skorzystaniu ze wspólnego sprzętu biurowego tj. drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, dotykowy panel sterowania itp.
12. Określenie liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3) i oznaczenie tej liczby przy wejściu.
13. Brak konieczności noszenia maseczek/ zakrywania nosa i ust w biurze — jedynymi osobami powinny być osoby mające kontakt z osobami z zewnątrz i kontrahentami oraz osoby z zewnątrz i kontrahenci.
14. W miarę możliwości częste wietrzenie pomieszczeń biurowych. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracowników.

1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy również powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
3. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta/kontrahenta/dostawcy itp. zakażenia koronawirusem.

1. Ustalenie listy pracowników, klientów oraz innych osób obecnych w tym samym czasie w obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.