Mycie okien, a praca na wysokości

Czym jest praca na wysokości?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.) praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Warto zaznaczyć, że do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni (niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje), jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co min. 1,5 m pełnymi lub oszklonymi ścianami, także gdy powierzchnia jest wyposażona w inne stałe konstrukcje/urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem.

Obowiązki pracodawcy przy pracach na wysokości

Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Robotnicy wykonujący prace na wysokości muszą przechodzić szkolenia okresowe BHP co roku. Regularny instruktaż pracowników powinien obejmować takie zagadnienia jak: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych czynności.

Dodatkowo obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Kolejnym punktem, który musi zostać spełniony przez pracodawcę jest nadzorowanie pracy na wysokości przez wyznaczone przez pracodawcę osoby.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości

Każda osoba pracują na wysokości powinna przejść szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości przed przystąpieniem do pracy. Z uwagi na wysokie statystyki wypadkowe podane przez PIP zaleca się regularne powtarzanie tych szkoleń. Warto mieć na uwadze, że praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych.

Podczas szkolenia omawiane są podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokości oraz wymogi dotyczące pracy na wysokości. Uczestnicy zostają zapoznani z metodami ochrony przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo omówione zostają zasady doboru, użytkowania i kontrolowania sprzętu do pracy na wysokości, a także sposób użycia środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Każdy z uczestników ćwiczy posługiwanie się sprzętem do prac wysokościowych.