Apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Ile apteczek powinno być w zakładzie? Kto decyduje o zawartości apteczki? Jakie środki powinny się w niej znaleźć? 

Co na temat apteczek mówią przepisy?

Kodeksie pracy znajdziemy informację dotyczące tego, że pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Drugi akt prawny, który porusza temat apteczki to rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP.  Znajdziemy w nim zapis, że pracodawca musi zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Zapisy rozporządzenia na tym się nie kończą. Wskazują co konkretnie powinno składać się na wspomniany system pierwszej pomocy. Są to:

 • Punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne.
 • Apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ile apteczek powinno być w zakładzie?

To częsty dylemat w zakładach pracy. Pracownicy służby BHP często borykają się z zadaniem oszacowania liczby apteczek w zakładzie. Mają świadomość, że są to środki niezbędne w sytuacjach kryzysowych, ale jednocześnie nie chcą popadać w przesadę i umieszczać ich ?na każdym rogu? zakładu. Zgodnie z przepisami, decyzję o liczbie apteczek w zakładzie oraz o ich usytuowaniu podejmuje się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Określając liczbę apteczek, należy uwzględnić kilka aspektów: rodzaje i nasilenie występujących w zakładzie zagrożeń oraz odległość do apteczek ze wszystkich stanowisk pracy. Każdy pracownik musi mieć możliwość, w razie potrzeby, łatwo dotrzeć do apteczki i skorzystać z opatrunku czy innego środka pierwszej pomocy. Przepisy nie regulują ile powinna wynosić minimalna odległość do najbliższej apteczki. Trzeba to ustalić zawsze indywidualnie, ponieważ każdy zakład jest inny.

Co powinno znajdować się w apteczce pierwszej pomocy?

Prawo nie definiuje tej kwestii. Nie ma jednego ustalonego wykazu środków, które powinny znajdować się w apteczce. Zgodnie z rozporządzeniem, skład apteczki być ustalony w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy. W apteczce powinny znajdować się przede wszystkim środki opatrunkowe, czyli np.:

 • opaski dziane,
 • opaski elastyczne,
 • plastry z opatrunkiem i bez opatrunku,
 • chusty trójkątne,
 • opatrunki jałowe,

oraz wyposażenie dodatkowe, konieczne do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy:

 • rękawiczki jednorazowe,
 • nożyczki (z tępymi końcówkami),
 • maski lub ustniki przeznaczone do bezpiecznego przeprowadzenia sztucznego oddychania metodą usta-usta itp.

W zależności od charakteru działalności zakładu, a więc możliwych zagrożeń i związanych z nimi sposobami i środkami udzielania pierwszej pomocy, w apteczce mogą znajdować się również:

 • opatrunki hydrożelowe,
 • płyn do przemywania oczu,
 • sol fizjologiczna,
 • koc ratunkowy (koc termiczny, folia NRC) itp.

Oprócz środków do udzielania pierwszej pomocy, a apteczce musi również znaleźć się instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Kto powinien uzupełniać apteczkę?

Zgodnie z rozporządzeniem, obsługę punktów i apteczek pierwszej pomocy należy powierzyć pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Chodzi tutaj o osoby wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Osoby te powinny dbać o czystość, widoczność, oznakowanie i wyposażenie apteczek w zakładzie. Takie osoby muszą być zapewnione na każdej zmianie roboczej. Oczywiście liczba tych osób będzie zależna od wielkości zakładu i należy to ustalić indywidualnie. Imienna lista pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, wyznaczonych do obsługi apteczek, powinna być umieszczona na apteczkach. Kwestia częstotliwości przeglądów apteczek oraz uzupełniania ich zawartości również musi być uregulowana wewnątrzzakładowo, podobnie jak sposób zamawiania materiałów do apteczki.

Normy dotyczące apteczek pierwszej pomocy

W rozporządzeniu  znajdziesz zapis, że punkty pierwszej pomocy oraz miejsca usytuowania apteczek powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą. Oznakowanie to zostało ustalone w normie PN-EN ISO 7010 i obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Wygląda następująco: