Jak ochronić pracownika przed smogiem?

W momencie intensywnego nasilenia smogu najskuteczniejszym rozwiązaniem wpisującym się w zasadę dbałości o zdrowie pracowników byłoby wstrzymanie pracy wykonywanej na wolnej, otwartej powierzchni, jednakże takie zachowanie nie jest obligatoryjne, a smog nie może zostać utożsamiony z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Prawdą jest to, że pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu na jakość powietrza występującego na otwartej powierzchni, jednakże ma możliwość zapewnienia środków ochrony indywidualnej.  Dla pracowników pracujących na otwartej powierzchni, smog jako zjawisko powinien być uwzględniony w ocenie ryzyka zawodowego.  Pracodawca, aby skutecznie ograniczyć ekspozycję na zanieczyszczenia występujące w powietrzu, może wyposażyć pracowników w półmaski ochronne.

JAK DOBIERAĆ MASKI OCHRONNE?

W przypadku gdy nie ma możliwości technicznych ograniczenia narażenia, a wartości NDS są przekraczane, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom środki ochrony indywidualnej. W przypadku występowania przekroczeń wartości NDS pyłów i dymów w środowisku pracy zaleca się stosowanie półmasek filtrujących klasy:

  • FFP1 – gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza nie przekracza wartości 4 × NDS,
  • FFP2 – gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza nie przekracza wartości 9 × NDS,
  • FFP3 – gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza nie przekracza wartości 20 × NDS.

Powyższe półmaski jako sprzęt filtrujący zapewniają ochronę również przed zagrożeniem pyłami PM10 i PM2,5.

Należy również pamiętać, aby zapewnić półmaski indywidualnie dopasowane do twarzy danego pracownika. W przeciwnym wypadku nie tylko nie spełni ona swojej roli ochronnej, ale dodatkowo będzie stwarzała dyskomfort przy użytkowaniu, utrudniając oddychanie. Właściwie dobrana półmaska musi być kompromisem ? z jednej bowiem strony filtracja powietrza powinna być możliwie najwyższa, z drugiej zaś opory oddychania jak najniższe.