Będzie odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Prezydent podpisał ustawę

Nowelizacja zakłada podniesienie kwoty odprowadzanej za pracownika na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), z którego finansowane są np. ?wczasy pod gruszą? czy karnety sportowe dla pracowników. Podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 złotych. Oznacza to wzrost o 3,4 procent.
Od 2011 r. zasada wzrostu odpisu na fundusz wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia została zawieszona. W 2017 r. rząd rozpoczął jej stopniowe ?odmrażanie?.

Wyższy odpis

Ustawa zakłada, że od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc. W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił 1229,3 zł ? od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r., 1271,2 zł ? od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Wzrośnie też odpis na fundusz dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz członków ich rodzin.

Wprowadzono również przepis doprecyzowujący, zgodnie z którym równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 31 października tego roku.

Nowelizacja przewiduje też zmiany wydatków przy Karcie Dużej rodziny. Z uwagi na rosnące zainteresowanie członków rodzin wielodzietnych kartą, zmianie ulegają limity wydatków zw. z realizacją ustawy (KDR) przez gminy, MPRiPS i MSWiA. I tak limit wydatków w 2019 r. zwiększa się z 54,79 mln zł na 61,81 mln zł, w tym: 3,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy (jest 3,72 mln zł), 12,88 mln zł na realizację ustawy przez MPRiPS (jest 9,88 mln zł), 41,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (jest 32,98 mln zł). Zmniejszeniu ulega limit na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu (z 8,21 mln zł na 4 mln zł).

Pracodawcy zaskoczeni projektem ustawy

Według Roberta Lisickiego z Konfederacji Lewiatan nowelizacja ustawy oznacza dla pracodawcy dodatkową pracę przy administrowaniu Funduszem. – Odmrożenie od 1 sierpnia 2019 r. podstawy naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oznacza zwiększenie kosztów działalności pracodawcy w stosunku do zaplanowanych w budżecie na ten rok, a także konieczność dokonania korekty już dokonanego naliczenia na ten rok i kwoty przekazanej na rachunek Funduszu. Nie wiadomo, w jaki sposób ustalona miałaby być wysokość środków do przekazania na rzecz Funduszu na 2019 r. skoro wysokość odpisu zmieni się w trakcie roku a do obliczeń bierze się przeciętną liczbę zatrudnionych w całym roku kalendarzowym – wskazuje.