Przepisy o badaniach lekarskich kierowców mają być doprecyzowane.

Ministerstwo zdrowia doprecyzowuje przepisy dotyczące  badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Projekt w tej sprawie w środę skierowano do konsultacji publicznych. Zmiany dotyczyć mają m.in. badań okulistycznych i związanych z układem krążenia.

W projektowanym rozporządzeniu za zasadne przyjęto wprowadzenie poniższych zmian:

  1. doprecyzowanie procedury postępowania orzeczniczego po upływie określonego okresu adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia;
  2. dostosowanie zakresu osób objętych obligatoryjną konsultacją lekarską po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z dotychczas funkcjonującymi zasadami wynikającymi z wymagań dotyczących wzroku, określonych w załączniku III dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy;
  3. przeredagowanie w załączniku nr 2 opisów warunków badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku uwzględniając badania odpowiednio poziomego i pionowego pola widzenia;
  4. uzupełnienie w załączniku nr 5 opisu badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego, zgodnie z dotychczas funkcjonującymi zasadami wynikającymi  z wymagań dotyczących chorób układu sercowo-naczyniowego, określonych w załączniku III dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.

Przepisy projektowanego rozporządzenia będą miały zastosowanie do spraw będących w toku już od dnia ich wejścia w życie, z jednoczesnym zachowaniem ważności wszystkich czynności dokonanych w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego na podstawie przepisów dotychczasowych. Natomiast orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców to dzień następujący po dniu ogłoszenia.