Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wycofało się z propozycji zwolnienia pracownika ze wstępnych badań lekarskich.

Rząd przyjął projekt Pakietu Przyjazne Prawo, który zawiera kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zakładał zmiany w odbyciu wstępnych badań lekarskich.
Z obecnym brzmieniem art. 229 § 1 Kodeksu pracy, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w przypadku zmiany pracodawcy jest ważne 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Po upływie tego terminu pracownik, nawet jeżeli będzie wykonywał pracę tego samego rodzaju i w tych samych warunkach, musi przejść wstępne badania lekarskie pomimo posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Dzięki proponowanej zmianie pracodawca nie miałby obowiązku kierować osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie, pod warunkiem, że osoba ta przedstawiłaby aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Zwolnienia z badań wstępnych wiązałoby się ze zmniejszeniem poziomu ochrony-dopuszczałoby sytuacje, gdy pracownik przez dłuższy czas mógłby być zatrudniony na stanowisku, na którym nie powinien świadczyć pracy z racji stanu zdrowia.

Dzięki sprzeciwom m.in. związkom zawodowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy projekt został odrzucony.