ZUS – Mniej odszkodowań za wypadki przy pracy.

Z danych ZUS wynika, że z roku na rok bardziej przestrzegamy przepisów BHP, a co za tym idzie pracujemy bezpieczniej. Maleje liczba odszkodowań wypłacanych przez ZUS z powodu wypadków przy pracy.

Według danych GUS w 2018 r. w całej Polsce zgłoszone zostały 84 304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Ten wynik jest lepszy niż w 2017 r. o 4,6 proc. Znacznie mniej było też w 2018 r. wypadków tragicznych. Śmierć w czasie pracy poniosło 209 osób ? o 22,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i górnictwie.
Z roku na rok maleje liczba odszkodowań wypłacanych przez ZUS z powodu wypadków przy pracy.

W minionym roku np. na Dolnym Śląsku poszkodowani dostali z tego tytułu 24 530 510 zł, rok wcześniej ZUS wypłacił poszkodowanym 29 657 113 zł.
Jednorazowe odszkodowania, zasiłki chorobowe oraz świadczenie rehabilitacyjne to najczęstsze świadczenia wypłacane przez ZUS poszkodowanym w wypadkach przy pracy lub członkom ich rodzin.

Kto otrzyma odszkodowanie.

Warunkiem otrzymania odszkodowania jest stały uszczerbek na zdrowiu, czyli takie naruszenie sprawności naszego organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie rokuje, Odszkodowanie przysługuje też osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy w wyniku długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli naruszenia sprawności organizmu na więcej niż 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę.

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów bhp, spowodowane przez niego umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania albo, gdy w czasie wypadku był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Drugim powodem odmowy wypłaty jest zadłużenie w ZUS, czyli jeśli w dniu złożenia wniosku o przyznanie odszkodowania osoba poszkodowana ma zaległości w płaceniu składek. Zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne musi zostać w całości spłacone najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej inaczej przedawni się roszczenie o odszkodowanie.

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane jest osobom, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, lub choroby zawodowej. Odszkodowanie to przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się, co roku i jest uzależniona od tego, w jakiej wysokości zostanie ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS, lub komisja lekarska ZUS, (jeśli wpłynie sprzeciw lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia), po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Od kwietnia wzrosły kwoty jednorazowych odszkodowań. 917 zł otrzymamy za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego. 82 531 zł przysługuje, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty.