Pojawią się jaśniejsze przepisy o użytkowaniu wózków jezdniowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W projekcie rozporządzenia resort wyjaśnia m.in., że do obsługi takich wózków dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat.

Z rozporządzenia wynika, że do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat, do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, dopuszcza się także osoby, które uzyskały wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz osoby, które otrzymały uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych na podstawie przepisów w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.

Problemy z interpretacją obecnych przepisów.
Resort wskazał, że przy dotychczasowych przepisach nie jest jasne czy do obsługi wózków jezdniowych, innych niż podnośnikowe można dopuścić osobę, która nie ukończyła 18 lat. – Podjęcie prac nad zmianą ww. rozporządzenia wiąże się z postulatami przedsiębiorców, którzy w kierowanej do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii licznej korespondencji, dotyczącej interpretacji przepisów podkreślono w uzasadnieniu projektu.

W proponowanych przepisach przewidziano wydłużenie okresu ważności imiennych zezwoleń, które uprawniają do przystąpienia do egzaminów. Terminy na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, są za krótkie, aby możliwe było w tym terminie przystąpienie do egzaminu wszystkich chętnych, którzy będą zainteresowani ich uzyskaniem.

Zgodnie z projektem rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.