Czy do obsługi ręcznego wózka paletowego potrzebne są uprawnienia?

Do obsługi ręcznego wózka paletowego nie potrzeba uprawnień, ale pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć szkolenie z zakresu BHP oraz instruktaż stanowiskowy.

Uprawnienia są wymagane w przypadku obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (dalej r.t.s.k.) dot. rodzajów urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, nie zostały wyszczególnione urządzenia zwykłego ręcznego wózka paletowego.

Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
 • układnice do składowania ładunków w magazynach,
 • układarki do układania torów,
 • dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków,
 • podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
 • dźwignice linotorowe,
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,
 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
 • zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 – w zakresie napełniania,
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

 

Nawiązując do powyższego, z racji tego, że r.t.s.k. jasno wyszczególnia urządzenia, do obsługi, których niezbędne są uprawnienia i kwalifikacje, a nie zostało w nich ujęte urządzenie zwykłego wózka paletowego, należy się ustosunkować, że do obsługi takiego wózka nie są potrzebne uprawnienia i kwalifikacje. Jednakże pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć szkolenie z zakresu BHP oraz instruktaż stanowiskowy, aby mógł się zapoznać z obowiązującymi przepisami.