Jak oznaczyć niebezpieczne elementy maszyn?

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.):

Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.

Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami.

Kolory bezpieczeństwa.

Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa zawarte są w załączniku nr 1 do r.o.b.h.p. W Rozdziale 3 – Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg, wskazane jest, że miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami – na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi, są to kolory bezpieczeństwa.

Inne miejsca niebezpieczne w zależności od zagrożenia oznakowuje się znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polskimi Normami. Oznaczenia mają różne kształty i rozmiary. Dobiera się je indywidualnie do potrzeb i warunków panujących w zakładzie, posiadają one symbole i napisy, które mają za zadanie: ostrzegać przed niebezpieczeństwem, ale również informować o sposobie postępowania z maszyną i w jej pobliżu.

Lokalizacja znaków.

Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku – w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren, na którym występuje zagrożenie.

Miejsce, w którym znajdują się znaki bezpieczeństwa, powinno być dobrze oświetlone, łatwo dostępne i widoczne. W przypadku, gdy znaki znajdują się w miejscu o niedostatecznym poziomie oświetlenia dziennego, miejsce to powinno być oświetlone światłem elektrycznym albo powinny być zastosowane znaki zrobione z materiału posiadającego zdolność emisji światła.

Najczęściej stosowane rodzaje znaków.

Znaki Ostrzegawcze – trójkąt, czarna obwódka i żółte tło.

Przykładowe znaki ostrzegawcze umieszczane na maszynach w zależności od występującego zagrożenia zgodne z PN – EN ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa:

 • ostrzeżenie przed niską temperaturą,
 • ostrzeżenie przed gorąca powierzchnią,
 • ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym,
 • ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wybuchu,
 • ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym,
 • ostrzeżenie przed ostrymi elementami,
 • ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni,
 • ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami itp.

Znaki Zakazu – koło, czerwona obwódka białe tło.

Przykładowe znaki zakazu umieszczane na maszynach w zależności od występującego zagrożenia zgodne z PN – EN ISO 7010:

 • zakaz wkładania rąk do środka,
 • zakaz wstępu osobom z rozrusznikiem serca,
 • nie dotykać,
 • zakaz pracy z wysoka temperaturą,
 • zakaz chodzenia i stawania itp.