Fajerwerki zgodnie z prawem.

Fajerwerki stanowią wyroby pirotechniczne, a handel nimi, ich przechowywanie, a nawet transport wewnątrzzakładowy wymaga spełnienia warunków BHP. Gdzie fajerwerki mogą być składowane i sprzedawane? Kto może nimi handlować?

W rozumieniu ustawy o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego są to materiały pirotechniczne widowiskowe. Dzielą się na cztery klasy, a podział ten ma istotne znaczenie dla obrotu tymi wyrobami.

Zgodnie z przepisami:

  1. Klasa pierwsza (F1) to wyroby, które podczas działania cechują się bardzo małym stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem hałasu, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
  2. Klasa druga (F2) obejmuje wyroby, które podczas działania cechują się niskim stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem hałasu, i które przeznaczone są do użytku na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
  3. Do klasy trzeciej (F3) zaliczamy wyroby, które podczas działania cechują się średnim stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, i które są przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz budynków.
  4. Klasa czwarta (F4) oznacza te wyroby, które podczas działania cechują się wysokim stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, określane również, jako wyroby pirotechniczne widowiskowe do zastosowań profesjonalnych, przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.

Warunki, w jakich można sprzedawać sztuczne ognie.

Obrót fajerwerkami może odbywać się w czterech rodzajach pomieszczeń, w zależności od ilości przechowywanych w nich wyrobów. W okresie przedsylwestrowym pojawiają się stoiska, na których odbywa się okolicznościowa sprzedaż fajerwerków. Do realizacji takiej sprzedaży, trwającej nie dłużej niż 21 dni, służą pomieszczenia doraźnej sprzedaży. Mogą znajdować się w nich wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1,2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300 kg. Nie ma przeszkód, by pomieszczenie sprzedaży doraźnej było zlokalizowane w tymczasowych obiektach budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Po wykonaniu szeregu warunków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Jednym z takich warunków jest zapewnienie, by temperatura w tych pomieszczeniach, przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi, nie przekraczała 30°C. Innym wymogiem jest wyposażenie pomieszczenia, w co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności oraz w koc gaśniczy.

Warto pamiętać, że sprzedaż wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych może odbywać się wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Pomieszczenia doraźnej sprzedaży muszą mieć ustanowioną strefę ochrony. W przypadku lokalizacji pomieszczenia doraźnej sprzedaży w taki sposób, że jest ono wydzielone przeciwpożarowo, strefa ochrony tego pomieszczenia odpowiadać powinna jego obszarowi.

W przypadku braku wydzielenia przeciwpożarowego tych pomieszczeń strefa ochrony obejmować musi obszar wokół pomieszczenia o pasie szerokości, co najmniej 8 m.

W strefie ochrony zakazane jest palenie tytoniu, prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo oraz gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych innych niż wynikające z wyposażenia obiektu handlowego. Jeżeli pomieszczenie sprzedaży doraźnej nie jest wydzielone przeciwpożarowo w sferze ochrony nie należy ponadto przechowywać substancji i preparatów sklasyfikowanych, jako łatwopalne, skrajnie łatwopalne bądź wysoce łatwopalne oraz butli zawierających sprężony gaz.

Ważne dla pracodawców.

Na pracodawcach prowadzących handel wyrobami pirotechnicznymi ciąży szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska. Dotyczy to np. obowiązku opracowania i posiadania aktualnej instrukcji przechowywania wyrobów pirotechnicznych, obejmującej zasady ich utylizacji, oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy. Pracodawcy mają obowiązek zapewnienie ochrony przed kradzieżą wyrobów pirotechnicznych oraz dostępem osób nieupoważnionych.

Z uwagi na sezonowość fajerwerków, pracodawcy mogą rozważać możliwość zatrudnienia do ich sprzedaży pracowników tymczasowych. Należy jednak wspomnieć, że prace związane z obrotem tymi wyrobami stanowią prace szczególnie niebezpieczne, które nie mogą być powierzone pracownikom tymczasowym.