Zimowe obowiązki pracodawców.

Według przepisów BHP 1 listopada rozpoczął się okres zimowy, który trwać będzie do 31 marca. Czas ten nakłada na pracodawców szczególne obowiązki, co do ochrony zdrowia pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni. Powinni np. pamiętać o zapewnieniu pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby się ogrzać.

Akty prawne, co prawda, nie określają minimalnej temperatury na zewnątrz, w której mogą pracować pracownicy i teoretycznie nie powinni oni powstrzymywać się od pracy nawet podczas ostrych mrozów. Z jednym wyjątkiem – mogą podjąć takie kroki w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni właściwych warunków BHP do wykonywania pracy na otwartej przestrzeni.

Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników.

Pracodawca powinien pamiętać o zapewnieniu pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby ogrzać się i schronić przed opadami. Takie pomieszczenia traktowane są, jako jeden z rodzajów pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, a obowiązek ich zapewnienia przez pracodawcę wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Spośród podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać pomieszczenia do ogrzewania się pracowników, należy wymienić:

  • utrzymywanie temperatury na poziomie, co najmniej 16° C,
  • zapewnienie łącznej powierzchni minimum 8 m2, przy zachowaniu warunku przypadania na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, co najmniej 0,1 m2.

Posiłki i napoje profilaktyczne.

Pracodawcom nie wolno zapomnieć o konieczności zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów posiłki zapewnia się pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni, kiedy wydatek energetyczny organizmu w ciągu zmiany roboczej wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawcy nie są w stanie zorganizować wydawania posiłków profilaktycznych. Wówczas mogą skorzystać z dwóch opcji: albo zapewnić pracownikom korzystanie z posiłków w punktach gastronomicznych, albo zezwolić na przyrządzanie posiłków przez pracowników we własnym zakresie z dostarczonych produktów. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Określanie warunków pracy w okresie zimowym.

Warunki pracy w okresie zimowym na otwartej przestrzeni można określać i oceniać przez pryzmat regulacji prawnych normujących obowiązki ciążące na pracodawcy zatrudniającym pracowników w narażeniu na zimowe warunki pracy panujące na przestrzeni otwartej. Specyfika prac zimowych wymusza stosowanie właściwych środków, w tym organizacji pracy, ograniczających uciążliwości związane z czynnikami atmosferycznymi, a zwłaszcza niskimi temperaturami. W związku z tym pracodawcy nie mogą również zapomnieć o zapewnieniu odpowiedniej odzieży roboczej, która będzie chronić pracowników przed zimnem, wiatrem i wilgocią.