Czy pracodawca może żądać zgolenia brody?

Żaden przepis BHP nie odnosi się wprost do wielkości zarostu, czy też kwestii konieczności jego zakrywania. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby pracodawca wprowadził właściwe regulacje w tym zakresie.

Czy istnieje przepis regulujący kwestię brody (zarostu) na stanowiskach pracy i konieczności jej wiązania lub zakrywania? Coraz częściej pracownicy zapuszczają długi zarost stwarzający potencjalne zagrożenia pochwycenia lub wciągnięcia przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami. Kwestia nakrycia głowy okrywającego włosy jest uregulowana w r.o.b.h.p.

Jedynym z istotniejszych obowiązków pracodawcy, wynikającym z art. 226 k.p., jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. Ponadto, zgodnie z art. 2374 § 2 k.p., pracodawca powinien wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

Do podstawowych obowiązków pracownika, zgodnie z art. 211 k.p., należy natomiast przestrzeganie przepisów i zasad BHP, a w szczególności wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, a także współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP.

Pomimo tego, że przepisy BHP nie regulują kwestii wielkości zarostu, czy też konieczności jego zakrywania, tak jak ma to miejsce w przypadku włosów (por. § 60 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), to jednak nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca, u którego analiza ryzyka zawodowego wykaże, iż zbyt długi zarost może stanowić zagrożenie przy pracy z maszyną posiadającą ruchome elementy, może nakazać pracownikowi jej zakrycie lub skrócenie, a pracownik, który się do tego nie dostosuje, może zostać niedopuszczony do pracy ze względów BHP.