Zatrudnianie młodocianych – zmiany od 1 września 2018 roku

Od 1 września 2018 roku zmienia się dolna granica wiekowa dla pracowników młodocianych – z 16 lat na 15. Zmiana czekała na wejście w życie 9 lat, wprowadzono ją w związku z obniżeniem wieku szkolnego. Akurat w tej chwili na rynek pracy wchodzić będą pierwsi uczniowie po tej reformie.

Ustawa z 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw* wprowadza w kodeksowych zasadach zatrudniania młodocianych tylko jedną zmianę – obniża granicę wiekową pracownika młodocianego z 16 do 15 lat. Nieprzypadkowa jest data wejścia w życie tej zmiany. 1 września 2018 roku na rynku pracy znajdzie się pierwszy rocznik młodzieży, która rozpoczęła naukę w wieku 6 lat.

Kodeks pracy zakazuje zatrudniania dzieci, czyli osób, które nie ukończyły 16 lat (od 1 września 15 lat). Świadczenie pracy przez osoby w tej kategorii wiekowej jest możliwe wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.

W przypadku natomiast młodocianych, czyli osób, które ukończyły 16 lat (od 1 września 15 lat), a nie skończyły 18 lat, kodeks pracy wprowadza szczególne regulacje. Można zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  • ukończyli co najmniej gimnazjum,
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Szczegółowe regulacje w tym zakresie omówione są w analizie „Przygotowanie zawodowe młodocianych”*. Jeśli natomiast młodociany spełnia warunki do zatrudnienia w celach zarobkowych, to może wykonywać wyłącznie prace lekkie.