...

Mobbing – pojęcie znane zarówno pracodawcom, jak i zatrudnionym, które określa zachowania charakteryzujące się przemocą fizyczną lub też psychiczną w miejscu pracy. Wpływa negatywnie na relacje pomiędzy osobami w organizacji, tym samym ograniczając efektywność ich funkcjonowania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.